Sotra Golfklubb

Banestatus

Hovedbane:

Åpen

Ballplassering:

1 Køllelengde på kortklippet område

Pitch & Put:

Åpen

Drivingrange:

Åpen

Simulatorer:

Åpen

Været på banen

Styret

Styret i Sotra Golfklubb er til for å hjelpe våre medlemmer. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er ting du lurer på, eller saker du ønsker at vi skal ta tak i. Ulike roller i styret er til valg hvert år. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen hvis du har et ønske om å bli et styremedlem.

Marianne Rasmussen

Varamedlem

Terje Norevik

Nestleder

Trond Jetmundsen

Styreleder

Knut Ivar Hesjedal

Medlem

Tonje-Christin Bru

Kasserer

V. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på 

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. 

Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig 

måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 

medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller 

media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 

tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 

innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført 

på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

Styrevedtak:

Dersom det kommer frem ovennevnte saker, vil disse bli håndtert av klubbens formann. NIF har retningslinjer som skal overholdes.

Les mer om seksuell trakassering og overgrep i idretten på NIF sine sider.

Organisasjonsplan for Sotra Golfklubb kan du laste ned her:

Instrukser for komiteer i Sotra Golfklubb kan du laste ned her:

Instrukser for komiteer i Sotra Golfklubb (PDF, 960 kB)

Har du utgifter kan du benytte vårt refusjonsskjema, og levere dette inn på klubbhuset.

Refusjonsordning Sotra GK (PDF, 173 kB)

Retningslinjer ved klubbreiser og representasjon som organiseres i regi Sotra Golfklubb:

Retningslinjer for klubbreiser og representasjon. (PDF, 30 kB)

Gjeldende lovnorm for idrettslag vedtatt av styret i Sotra Golfklubb.

Norsk idrett og golf-Norge står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

  • Opplever du diskriminering eller trakassering i golfen?
  • Ønsker du hjelp til å si ifra om noe du har opplevd, sett eller hørt?
  • Har du ansvar i en golfklubb og trenger hjelp til å håndtere en henvendelse?

Du finner mer informasjon i linkene under. Kontakt gjerne NGF eller en av seniorrådgiverne i verdiarbeid i Norges Idrettsforbund: Håvard B. Øvregård  eller Cecilie Prebensen.

Les også brosjyren "Trygge barn i idretten". Brosjyren er utarbeidet av Oslo idrettskrets og Bjerke bydel.

SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP

RASISME OG DISKRIMINERING

VOLD OG TRUSLER

IDRETTSFORBUNDETS SAMLESIDE #STOPP

Årsmøtepapirer 2024 Publisert 14.02.2024

Organisasjonskart 2023

Organisasjonskart 2023 27.05.2023

Finn informasjon og tjenester

Logg inn

Banestatus

Hovedbane:

Åpen

Ballplassering:

1 Køllelengde på kortklippet område

Pitch & Put:

Åpen

Drivingrange:

Åpen

Simulatorer:

Åpen

Været på banen

Banen

Turneringer

Trening/kurs

Klubben

Finn informasjon og tjenester