Sotra Golfklubb

Barneidrett i Sotra GK

Barneidrett i Sotra GK

Hva er barneidrett?
Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.
Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Sotra Golfklubb arbeider kontinuerlig for at barn skal få en positiv
opplevelse hver gang de er på trening, i konkurranse eller annen aktivitet.
I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting,  og ikke være redd for å feile.

 IDRETTENS BARNERETTIGHETER                
Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling                
og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn,                
livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.     

           
1. TRYGGHET                
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og                
utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.                
Skader skal forebygges.                


2. VENNSKAP OG TRIVSEL                
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er                
lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.                


3. MESTRING                
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter.                
De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.          

     
4. PÅVIRKNING                
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å                
være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet                
sammen med trenere og foresatte.                


5. FRIHET TIL Å VELGE                
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil                
delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.          

     
6. KONKURRANSER FOR ALLE                
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn                
som melder overgang fra en klubb, innen samme idrett, skal ha full rett                
til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.     

           
7. PÅ BARNAS PREMISSER                
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er                
tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene                
og gruppene skal samarbeide for å gi barna et koordinert og allsidig                
idrettstilbud i deres eget nærmiljø.                


8. ALLE SKAL FÅ VÆRE MED PÅ LEKEN                
Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi                
eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø                
uten utstyrs- eller kostnadspress.                
                
                
"Mer informassjon finner du på Norges Idrettsforbund sine sider : 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ "                
                
                
"Norges Golfforbund: 
https://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/barnegolf/rettigheter-og-bestemmelser "                
                
  https://flippage.impleoweb.no/dokumentpartner/55c4aa9f4ad9433e811dcc8ba7821c3b/82_19_Barneidrettsbestemmelsene_NO_HR.pdf#page=1